Spracúvanie osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť Bayer, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 759 143, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B, ako Váš zmluvný partner a prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len ako „nás“, „naše“ a „my“), si Vám týmto dovoľuje poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.


1. Spracúvanie osobných údajov

1.1 Právne základy, účely spracúvania a kategórie osobných údajov

Na základe nižšie uvedených právnych základov budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely, a to manuálne (v papierovej podobe) a taktiež automatizovane pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a v elektronických databázach:


1.1.1 Vznik a plnenie zmluvného vzťahu

Budeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v zmluve uzatvorenej medzi nami ako Vašim zmluvným partnerom a Vami ako druhou alebo ďalšou zmluvnou stranou, a to či už v písomnej podobe, formou objednávky a jej potvrdenia alebo ústnou formou (ďalej len ako „Zmluva“) a ďalšie Vaše osobné údaje, ktoré sme získali alebo získame v súvislosti so Zmluvou, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje (napr. titul, meno a priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresa trvalého bydliska alebo adresa sídla/miesta podnikania, telefónne číslo a e-mailová adresa), a to za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia Zmluvy a plnenia ďalších našich súvisiacich povinností stanovených právnymi predpisy (najmä v daňovej oblasti alebo v oblasti archívnictva). Právnym titulom pre toto spracúvanie je uzatvorenie a plnenie Zmluvy a plnenie s tým súvisiacich našich zákonných povinností. Poskytnutie Vašich osobných údajov pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre uzavretie a plnenie Zmluvy; pre plnenie našich zákonných povinností je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a je povinné; ich neposkytnutie môže viesť napr. k vzniku škody z dôvodu porušenia našich zákonných povinností.


2. Prenos osobných údajov

2.1 Spracúvanie osobných údajov na základe poverenia

Pre účely spracúvania Vašich osobných údajov môžeme v určitej miere využívať dodávateľov špecializovaných služieb, ktorí vystupujú ako naši sprostredkovatelia (napr. pre účtovnú agendu). Týchto dodávateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracúvaní osobných údajov títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi.


2.2 Tretie strany

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi tretími stranami pre nižšie uvedené účely:

Tretia strana

Účel a rozsah prenosu

Akákoľvek tretia osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou Zmluvy, avšak prenos Vašich osobných údajov takejto tretej osobe Zmluva predpokladá

Osobné údaje v rozsahu potrebnom pre účely plnenia Zmluvy.

Ďalšie spoločnosti skupiny Bayer

Pre účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy uchovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o Zmluve v globálnej databáze koncernu Bayer.

 

2.3 Tretie krajiny

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pre ktoré Európska komisia nevydala rozhodnutie, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam takýchto krajín bude zverejnený na www.bayer.sk/sk/o-spolocnosti/spracuvanie-osobnych-udajov/zoznam-tretich-krajin/. V takom prípade prijmeme primerané záruky zabezpečenia takejto dostatočnej úrovne ochrany, napr. prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov prijatých Európskou komisiou. Kópiu takýchto záruk je možné obdržať na základe žiadosti doručenej na nižšie uvedený kontakt.


3. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame a používame tak dlho, ako je to nevyhnutné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, najdlhšie však počas doby trvania Zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje archivované a to po dobu 4 rokov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov (napr. pre účely dokazovania v prípadnom súdnom spore alebo správnom konaní), prípadne aj počas dlhšej doby, ak to vyžaduje zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis (napr. archivácia podľa daňových právnych predpisov).


4. Informácia o Vašich právach

Máte právo od nás požadovať informácie a vysvetlenia ohľadom Vašich osobných údajov, právo požadovať od nás prístup k  osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Máte taktiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo pokiaľ chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nasledovný kontakt: Bayer, spol. s r.o., Data Privacy Manager, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, alebo nám pošlite e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.