Zásady dodržiavania zákonného postupu

Podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútropodnikovými predpismi

I. Zásady dodržiavania zákonného postupu sú základom

Spoločnosť Bayer si kladie za cieľ uspieť v konkurenčnom prostredí, čo sa snaží dosiahnuť inovatívnymi postupmi, orientáciou na kvalitu, spoľahlivosťou a poctivými praktikami. To v sebe zahŕňa dodržiavanie tak firemných ako aj zákonných predpisov. Zásady dodržiavania zákonného postupu predstavujú základ pre dosiahnutie týchto cieľov. Upriamuje pozornosť na niekoľko zásad, ktoré majú osobitný praktický význam.

II. Zásady

Spoločnosť Bayer AG rešpektuje platné právne predpisy vrátane medzinárodného práva a vyžaduje od svojich zamestnancov a obchodných partnerov, aby sa správali rovnako. Táto politika uvádza niektoré z hlavných bodov, ktoré majú zvláštny praktický význam.

 1. Poctivá hospodárska súťaž
  Spoločnosť Bayer je absolútne oddaná zásade poctivej hospodárskej súťaže a najmä prísnemu dodržiavaniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 2. Poctivosť v obchodných vzťahoch
  Nulová tolerancia korupcie.
 3. Zásada udržateľnosti
  Spoločnosť Bayer si je vedomá svojej zodpovednosti za ochranu zdravia a životného prostredia a zaistenie bezpečnosti ľudí.
 4. Dodržiavanie predpisov zahraničného obchodu
  Musia sa dodržiavať ustanovenia všetkých národných a medzinárodných právnych predpisov platných v oblasti zahraničného obchodu.
 5. Zachovanie rovnakej príležitosti pri obchodovaní s cennými papiermi
  Každý zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o interných informáciách, ktoré by mohli mať vplyv na cenu akcií spoločnosti.
 6. Riadne vedenie evidencie a transparentné finančné výkazníctvo
  Interný systém kontroly musí zabezpečiť riadnu dokumentáciu hlavných podnikových procesov. Kontroly musia byť stanovené tak, aby zabezpečili úplné a správne zachytenie všetkých údajov o transakcii dôležitých na účtovné účely.
 7. Slušné pracovné podmienky
  Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že sa budú správať voči kolegom a tretím stranám priateľsky, objektívne, slušne a úctivo. Nebude sa tolerovať diskriminácia ani obťažovanie akéhokoľvek druhu.
 8. Ochrana práv duševného vlastníctva a rešpektovanie práv duševného vlastníctva iných subjektov
  Dôverné informácie spoločnosti sa nesmú poskytovať žiadnej tretej strane ani zverejňovať. S rovnakým rešpektom musia zamestnanci zaobchádzať s právami duševného vlastníctva iných subjektov.
 9. Oddelenie firemných záujmov od osobných záujmov
  Všetci zamestnanci musia vždy oddeľovať svoje osobné záujmy od záujmov spoločnosti. Personálne rozhodnutia a obchodné vzťahy s tretími stranami musia byť tiež založené výlučne na objektívnych kritériách.
 10. Spolupráca s úradmi
  Snahou spoločnosť je spolupracovať pri svojich obchodoch so všetkými štátnymi a správnymi úradmi. Všetky informácie oznámené týmto orgánom musia byť správne a úplné, a poskytnuté pravdivo, včas a zrozumiteľným spôsobom.

III. Implementácia

 1. Spoločnosť poskytuje zamestnancom prístup ku všetkým potrebným zdrojom informácií a radí im ako predchádzať porušeniam zákonov alebo predpisov spoločnosti.
 2. Každý vedúci pracovník musí organizovať svoju oblasť, za ktorú zodpovedá, tak, aby zabezpečil dodržiavanie vnútropodnikových pravidiel a platných právnych predpisov, t.j. Zásad dodržiavania zákonného postupu.
 3. Holdingová spoločnosť, podskupiny, servisné firmy a oblastné organizácie menujú pracovníkov dohliadajúcich nad dodržiavaním zákonného postupu, do povinností ktorých patrí poskytovanie poradenstva a školení o otázkach dodržiavania zákonného postupu a prešetrovanie akýchkoľvek prípadných porušení pravidiel dodržiavania zákonného postupu.
 4. Od všetkých zamestnancov sa vyžaduje, aby okamžite nahlásili akékoľvek porušenie Zásad dodržiavania zákonného postupu.
 5. Vnútorný audit bude v pravidelných intervaloch vykonávať kontrolu efektívnosti Zásad dodržiavania zákonného postupu.

Dokumenty na stiahnutie