Oboznámte sa s faktmi

O čom je Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

Spoločnosť Bayer plne podporuje väčšiu transparentnosť vo vzťahu medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami, preto dbá na dodržiavanie Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania.

 

40 popredných európskych spoločností pôsobiacich v 33 krajinách sa zaviazalo uplatňovať Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania (úplný názov: Kódex Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií v oblasti zverejňovania prevodov hodnoty zo strany farmaceutických spoločností v prospech zdravotníckych pracovníkov a organizácií) je dobrovoľný záväzok, na základe ktorého sa od všetkých členských spoločností federácie EFPIA požaduje, aby zverejňovali informácie o prevodoch hodnoty na zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke organizácie. V súlade s týmto kódexom budú všetky členské spoločnosti federácie EFPIA, vrátane spoločnosti Bayer, zverejňovať všetky priame a nepriame, peňažné a nepeňažné prevody hodnoty súvisiace s vývojom humánnych liekov viazaných na lekársky predpis a ich uvedením na trh. Prvé zverejnenie informácií súvisiacich s platbami vykonanými v roku 2015 sa uskutoční najneskôr do júna 2016. Tento proces zverejňovania sa v nasledujúcich rokoch bude opakovať pre každé vykazované obdobie.

Úroveň odmeňovania

Zdravotnícki pracovníci dostanú odmenu za svoje odborné poznatky a služby, ktoré poskytnú farmaceutickému priemyslu. Úroveň platieb a prevodov hodnoty závisí od druhu činnosti, úrovne odborných poznatkov a množstva času. Prípustnú výšku odmeny ovplyvňujú viaceré faktory, napríklad miestna úroveň príjmov, platné zákony a existujúce kódexy. Kľúčovou zásadou je spravodlivá odmena v trhovej hodnote za poskytnuté služby, aby sa honoráre nezneužívali na nenáležité ovplyvňovanie zdravotníckych pracovníkov pri rozhodovaní o liečbe.

Individuálne alebo súhrnné zverejnenie?

Prevody hodnoty v prospech zdravotníckych pracovníkov sa budú vykazovať na individuálnej alebo súhrnnej báze. Keďže Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania je povinnosť vychádzajúca z vlastnej iniciatívy farmaceutického priemyslu, zákony o ochrane osobných údajov vo väčšine európskych krajín umožňujú individuálne zverejnenie iba na základe výslovného súhlasu zo strany dotknutého zdravotníckeho pracovníka. Pokiaľ zdravotnícky pracovník neposkytne svoj súhlas s individuálnym zverejnením, v takom prípade sa prevody hodnoty v prospech daného zdravotníckeho pracovníka budú vykazovať len na súhrnnej báze. V niektorých krajinách sa súhlas musí získať aj od zdravotníckych organizácií. Prevody hodnoty súvisiace s výskumom a vývojom sa budú vykazovať iba súhrnne, ako to upravuje Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Bayer plne rešpektuje požiadavky na bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Preto uplatňujeme viacstupňové opatrenia, aby sme chránili údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov tak, ako to požadujú miestne a celosvetové orgány, ktoré zároveň dohliadajú na dodržiavanie týchto zásad. Navyše, osobné údaje zverejňujeme iba vtedy, keď dotknutý zdravotnícky pracovník vopred písomne poskytol svoj výslovný súhlas. Zaviedli sme mechanizmy na zaistenie vysokej úrovne zabezpečenia údajov, ktoré chránia údaje pred vonkajšími útokmi a manipuláciou. Okrem toho majú prístup k osobným údajom, ktoré majú byť zverejnené, iba naši interní zamestnanci zodpovední za získavanie údajov a prípravu výkazov.

Úplné zverejnenie

Podľa nášho názoru iba úplné zverejnenie poskytuje pravdivý obraz o našom vzťahu so zdravotníckym pracovníkom, preto na individuálnej úrovni nebudeme zverejňovať žiadne čiastkové údaje. Každé odmietnutie zverejniť informácie o určitej činnosti považuje spoločnosť Bayer za všeobecný nesúhlas so zverejnením. Všetky prevody hodnoty sa v takom prípade budú vykazovať na súhrnnej báze, na čo sa použije šablóna výkazu zostavená federáciou EFPIA.