Spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi

Ako spoločnosť Bayer spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi

Farmaceutický priemysel a zdravotnícki pracovníci spolupracujú na množstve aktivít v rámci predklinického výskumu, klinického vývoja, klinickej praxe a dosiahnutých výsledkov v liečbe pacientov.

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú primárnym styčným bodom s pacientmi, prinášajú neoceniteľné odborné poznatky o výsledkoch liečby pacientov a manažmente ochorení. To zohráva kľúčovú úlohu pri optimalizovaní nášho úsilia zlepšiť starostlivosť o pacienta, možnosti liečby a dosahované výsledky u pacientov.

Príklad spolupráce č. 1: Klinické skúšania
Pacienti potrebujú správne lieky

Úzka spolupráca medzi našimi internými odborníkmi a externými výskumnými a zdravotníckymi pracovníkmi prináša z celého sveta veľké množstvo neoceniteľných lekárskych poznatkov, čo môže byť pre pacientov iba prospešné. Pevne veríme, že vďaka spoločnému využívaniu týchto odborných poznatkov sa dopracujeme k lepšiemu pochopeniu závažných ochorení a dokážeme urýchliť vývoj dokonalejších liekov. Ošetrujúci lekár a ďalší zdravotnícki pracovníci vykonávajú klinické skúšania v študijných strediskách v súlade s protokolom klinickej štúdie, ktorý schválili zdravotnícke úrady, inštitucionálne kontrolné orgány a etické komisie. Títo spolupracovníci preto predstavujú hlavné spojenie s pacientmi, ktorí sa zúčastňujú klinických skúšaní, a nesú zodpovednosť za zhromažďovanie údajov. Za odborné poznatky a čas, ktorými prispievajú k úspešnému priebehu klinického skúšania, si zdravotnícki pracovníci a organizácie zaslúžia odmenu.

Viac informácií o klinických skúšaniach tu >

Príklad spolupráce č. 2: Podpora vzdelávania lekára
Pacienti potrebujú čo najlepšie informovaných doktorov

Spoločnosť Bayer vyvíja inovatívne lieky. Aby bolo zaručené ich zodpovedné používanie, nové formy liečby je nutné predstaviť a vysvetliť zdravotníckym pracovníkom. Preto podporujeme vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na kongresoch a školeniach. Vďaka tomu majú lekári prístup k najnovším výsledkom lekárskeho výskumu a svojim pacientom môžu predpisovať najlepšie možnosti liečby. Len tak dokážeme splniť náš záväzok podporovať správne používanie nami vyvinutých nových foriem liečby. Vedecké podujatia predstavujú iba jeden z mnohých zdrojov na vzdelávanie lekárov.