Prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom

Zverejňovanie transparentných údajov

V súlade s Kódexom transparentnosti EFPIA spoločnosť Bayer zverejňuje platby a iné plnenia zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym organizáciám spojené s vývojom a komercializáciou liečivých prípravkov na predpis.

Tieto zverejňované informácie zahŕňajú platby a iné plnenia v rámci štyroch základných kategórií:
Kategórie Prevody hodnoty
Zdravotnícki odborníci Zdravotnícke organizácie
Dary a granty - Či už peňažné alebo iné
Podujatia
  1. Registračné poplatky
  2. Výdavky na cestu a ubytovanie
  1. Sponzorstvo
  2. Registračné poplatky (ak sa uplatňujú)
  3. Výdavky na cestu a ubytovanie
Služby a poradenstvo
  1. Poplatky
  2. Zmluvne dohodnuté súvisiace výdavky (napríklad vrátane výdavkov na cestu, ubytovanie a registračných poplatkov)
Výskum a vývoj Poplatky, výdavky na cestu a ubytovanie a ďalšie súvisiace náklady, ktoré sú pokryté v súvislosti so službami

Viac informácií o našej Metodike zverejňovania transparentných informácií

 

Všeobecné pravidlá Kódexu transparentnosti EFPIA platia pre všetky členské firmy, ktoré uvedú platby a iné plnenia zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym organizáciám vo vopred určenom formáte. Rozhodnutia o niektorých podrobnostiach metodiky vykazovania sú však ponechané na jednotlivé spoločnosti, s cieľom umožniť potrebnú flexibilitu a prispôsobenie vnútorným procesom. Táto metodická poznámka vám umožní pochopiť, ako spoločnosť Bayer v Českej republike dokumentuje a zverejňuje príslušné informácie.

 

I. Ochrana údajov

Otázka

Prečo je dôležité aby zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke organizácie poskytli súhlas so zverejnením údajov?

 

Legislatívny rámec

Keďže Kódex pre oblasť zverejňovania je dobrovoľným záväzkom farmaceutického priemyslu, zverejňovanie údajov závisí od súhlasu dotknutých zdravotníckych pracovníkov. Podľa zákona má každý nárok na ochranu údajov, ktoré sa ho týkajú. Toto základné právo sa vzťahuje na zaznamenávanie, spracovanie a rozširovanie akýchkoľvek osobných údajov, pričom v každom prípade je požadovaný výslovný súhlas príslušnej osoby. Na tento súhlas sa vzťahujú prísne požiadavky – musí byť jednoznačný, musí byť graficky zvýraznený v znení zmlúv resp. v podobných dokumentoch a znenie musí byť zrozumiteľné a transparentné.

 

Metodika

Pred nadviazaním vzťahu, ktorý vedie k prevodu hodnoty, si spoločnosť Bayer vyžiada súhlas od všetkých zdravotníckych pracovníkov. Ak spoločnosť Bayer takýto súhlas nedostane, zverejní prevod hodnoty len v súhrnnej časti správy, bez uvedenia mena, adresy alebo iných osobných údajov príjemcu.

Otázka

Ako spoločnosť Bayer reaguje, ak zdravotnícky pracovník napriek nášmu maximálnemu úsiliu na získanie plného súhlasu poskytne len čiastočný súhlas so zverejnením vybraných prípadov prevodu hodnoty?

 

Príklad

Táto situácia môže napríklad nastať, ak zdravotnícky pracovník súhlasí so zverejnením ceny ubytovania pri účasti na kongrese. Zdravotnícky pracovník však neposkytne súhlas so zverejnením odmeny pre prednášajúceho, ktorá sa vypláca v inom časovom momente.

 

Metodika

Keďže spoločnosť Bayer získava celkový súhlas (pozri otázku 3), zdravotnícki pracovníci nemôžu udeliť súhlas len pre vybrané prevody hodnoty. Je však možné, aby sa rozhodli neudeliť súhlas pre vybrané aktivity. V takom prípade spoločnosť Bayer zverejní všetky prevody hodnoty takému zdravotníckemu pracovníkovi v súhrnnej časti správy. Sme presvedčení, že vykazovanie len vybraných prevodov hodnoty na individuálnej úrovni znižuje úroveň transparentnosti vzhľadom na to, že dochádza k určitej deformácii skutočnosti.

Otázka

Na základe akého vyhlásenia o súhlase nastáva spracovanie údajov v spoločnosti Bayer?

 

 

Metodika

Spoločnosť Bayer pri získavaní súhlasu od zdravotníckych pracovníkov postupuje nasledovne:

Spoločnosť Bayer vyžaduje súhlas pred prvým vykázaním príslušných transakcií s príslušným zdravotníckym pracovníkom. Zdravotnícky pracovník je informovaný o účele Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania a požadovaného spracovania údajov. Zdravotnícky pracovník môže následne udeliť súhlas na minimálne jedno celé vykazovacie obdobie alebo môže neudeliť súhlas so zverejňovaním údajov. Čiastočný súhlas nie je možný (pozri otázku 2)

Otázka

Na aké dlhé časové obdobie sú informácie k dispozícii na našej zverejňovacej platforme http://aifp.sk/sk/etika-transparentna-spolupraca-zverejnovanie-efpia-dc/

 

Metodika

Naša správa je k dispozícii po dobu troch rokov. Ak je to potrebné z konkrétnych (napr. legislatívnych) dôvodov, správu podľa potreby doplňujeme alebo upravujeme.

II. Všeobecné otázky

Otázka

Čo budeme robiť v prípade cezhraničných vzťahov, kde prevádzame hodnotu na zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotnícku organizáciu v inom európskom štáte?

 

 

Príklad

Táto situácia zahŕňa prípady, kde naše lokálne zastúpenie v Taliansku uzavrie konzultačnú zmluvu so zdravotníckym pracovníkom v Nemecku a vyplatí mu honorár za poskytnuté služby.

 

Metodika

Prevody hodnoty vykonané miestnym zastúpením v prospech zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotníckej organizácie s primárnym miestom vykonávania činnosti v inom (európskom) štáte budú vykázané našou pobočkou, ktorá má sídlo v danom štáte. Vo vyššie uvedených prípadoch bude prevod hodnoty vykázaný našim zastúpením v Nemecku. V prípade štátov, kde nemáme zastúpenie, informácie zverejníme na centrálnej internetovej stránke.

Tie isté pravidlá platia, aj keď miestne zastúpenie v mimoeurópskom štáte poskytne prevod hodnoty zdravotníckemu pracovníkovi alebo zdravotníckej organizácii s primárnym miestom vykonávania činnosti v európskom štáte.

Otázka

Čo v prípade, keď finančná odmena bola poskytnutá v inej mene, ako je miestna mena krajiny príjemcu?

 

Príklady

Lekár v Nemecku od nás dostal finančnú podporu na účasť na zdravotníckom kongrese v USA a účastnícky poplatok sa hradí v amerických dolároch.

Lekár s primárnou praxou vo Veľkej Británii prednáša na podujatí v Taliansku. Letenku rezervovala naša pobočka v Taliansku a bola uhradená v eurách. 

 

 

Metodika

Všetky prevody hodnoty uvedené v našej správe sa uvádzajú v eurách. Ak sa pôvodná platba neuskutočnila v eurách, príslušnú sumu prepočítame podľa priemerného menového kurzu v mesiaci, kedy sa uskutočnil prevod hodnoty.

V prvom prípade by sme previedli sumu účastníckeho poplatku na eurá. Menový kurz bude priemerná hodnota menového kurzu v mesiaci konania kongresu.

V druhom príklade by sme náklady spojené s letom previedli na britské libry. Menový kurz bude priemerná hodnota menového kurzu v mesiaci letu.

Otázka

Obsahujú nami zverejnené údaje aj DPH?

 

 

Legislatívny rámec

Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania umožňuje členským organizáciám publikovať hrubé alebo čisté hodnoty (t. j. vrátane alebo bez DPH).

 

Metodika

Spoločnosť Bayer bude uvádzať všetky prevody hodnoty ako čisté hodnoty, bez DPH. V prípade uplatnenia individuálnych daní (napr. daň z príjmu) tieto dane budú započítané v zverejnených sumách.

Otázka

Čo v prípade, keď sa prevod hodnoty týka skupiny produktov, ktorá neobsahuje výlučne len lieky viazané na lekársky predpis?

 

Legislatívny rámec

Podľa ustanovení Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania sa kódex vzťahuje len na prevody hodnoty súvisiace s liekmi na predpis. V praxi sa však tieto transakcie môžu vzťahovať na skupinu produktov, ktoré sú tvorené kombináciou liekov viazaných na lekársky predpis a voľnopredajných liekov, či iných produktov.

 

Príklad

Zdravotnícki pracovníci boli pozvaní na vedecké podujatie, kde sa prezentujú výsledky klinickej štúdie, ktorej premetom je liek viazaný na lekársky predpis. Zároveň sa poskytujú aj informácie o voľnopredajných liekov v tej istej terapeutickej oblasti.

 

Metodika

Pokiaľ sa prevod hodnoty netýka výlučne len voľnopredajných liekov alebo zdravotníckych pomôcok – ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania – spoločnosť Bayer nebude tieto prevody hodnoty zverejňovať v plnej výške.

Otázka

Čo v prípade, ak je pri zverejňovaní podrobných informácií o prevode hodnoty možné brať do úvahy viac ako jedno vykazovacie obdobie?

 

Príklad

Táto situácia môže nastať za rôznych okolností:

1)      Počas jedného vykazovacieho obdobia sa zdravotnícky pracovník zaviaže, že sa zúčastní na podujatí ako prednášajúci. V tomto období sa rezervujú aj letenky, ale samotné podujatie sa koná  až v nasledujúcom vykazovacom období.

2)      Sponzoring podujatia je dohodnutý v jednom vykazovacom období, vzťahuje sa však na podujatie, ktoré sa bude konať v nasledujúcom vykazovacom období.

3)      Účasť prednášajúceho na podujatí je dohodnutá na konci jedného vykazovacieho obdobia, faktúra však bola prijatá a honorár uhradený až v nasledujúcom vykazovacom období.

4)      Zdravotnícky pracovník podpísal so spoločnosťou Bayer dlhodobú zmluvu o poradenstve, ktorej platnosť je dohodnutá na obdobie 18 mesiacov.

 

Metodika

Prevod hodnoty budeme publikovať podľa nasledujúcich pravidiel:

V prípade krátkodobých aktivít v rámci stanoveného časového obdobia (napr. kongresy alebo iné vedecké podujatia) je rozhodujúci prvý deň tejto aktivity. V prípade dlhodobých aktivít sa vykazovacie obdobie stanovuje na základe dátumu príslušnej faktúry. Dary sa vždy vykazujú vo vykazovacom období, v ktorom boli poskytnuté.

Ak by faktúra za krátkodobú aktivitu nebola prijatá načas, aby bolo možné príslušný prevod hodnoty zahrnúť do správy, príslušná suma bude zverejnená v rámci nasledujúcej správy.

Táto metodika môže napríklad viesť k nasledujúcim výsledkom:

1)      Keďže ide o krátkodobú aktivitu, všetky súvisiace prevody hodnoty sa budú vykazovať vo vykazovacom období, kedy sa podujatie konalo.

2)      Keďže ide o krátkodobú aktivitu, sponzoring sa bude vykazovať vo vykazovacom období, kedy sa podujatie konalo.

3)      Keďže bol prednášajúci najatý na konkrétne podujatie, platba bude vykázaná vo vykazovacom období, kedy sa podujatie konalo. Vykázanie takého prevodu hodnoty bude odložené do nasledujúceho vykazovacieho obdobia len v prípade oneskoreného doručenia príslušnej faktúry.

4)      Keďže zmluva o poradenstve je dlhodobou aktivitou, prevody hodnoty uskutočnené na základe tejto zmluvy sa budú vykazovať v období, v ktorom budú prijaté jednotlivé faktúry za konkrétne aktivity. 

V prípade, že by došlo k zmene našej metodiky používanej pri vykazovaní, tzn. že prevod hodnoty, ktorý by podľa predchádzajúceho pravidla bol zverejnený v neskoršom vykazovacom období, by sa podľa upravených pravidiel mal vykázať v predchádzajúcom vykazovacom období, budeme naďalej zverejňovať prevod hodnoty v neskoršom vykazovacom období. To znamená, že akékoľvek zmeny našej metodiky nebudú mať za následok výpadok v zverejnení podrobností o prevode hodnoty, ktorý podlieha požiadavke na zverejnenie.

Otázka

Čo v prípade zverejnenia údajov o prevode hodnoty v súvislosti so zmluvou, ktorej trvanie je niekoľko rokov?

 

Príklad

Táto situácia môže napríklad nastať v prípade, že podpíšeme zmluvu o poradenstve s lekárom na obdobie od 1. júla 2015 do 31. decembra 2018, v rámci ktorej sa lekárovi vo viacerých splátkach vyplatí celková odmena vo výške 3 500 EUR.

 

Metodika

V takom prípade zverejníme jednotlivé platby podľa dátumu prijatia príslušných faktúr. Podrobnosti závisia od zmluvy s konzultantom (napr. aké služby boli dohodnuté a na aké časové obdobie, aké sumy majú byť za tieto služby uhradené atď.). 

Otázka

Čo v prípadoch, kedy máme sponzorské zmluvy s viacerými zdravotníckymi organizáciami?

 

Metodika

Štandardne zverejníme podrobnosti o prevode hodnoty individuálnym spôsobom v súlade s Kódexom federácie EFPIA v oblasti zverejňovania. Ak je možné jednotlivé prevody hodnoty priradiť pomerným spôsobom k dotknutým organizáciám, tieto podiely budú zverejnené pod menom príslušnej organizácie.

Ak takéto priradenie nie je možné, budeme predpokladať, že každá organizácia dostane rovnaký podiel, a podľa toho urobíme aj zverejnenie.

Otázka

Ako budeme postupovať v prípade prevodu hodnoty na zmluvné výskumné organizácie?

 

 

Všeobecné informácie

Zmluvné/klinické výskumné organizácie sú výskumné organizácie, ktoré zabezpečujú plánovanie a realizáciu klinických štúdií pre spoločnosti vo farmaceutickom odvetví za odmenu.

 

Metodika

Vo všeobecnosti nebudeme zverejňovať žiadne údaje o prevodoch hodnoty akejkoľvek výskumnej organizácii, s ktorou máme zmluvu. Takéto prevody hodnoty však zahrnieme do výkazu, ak: 

  • zmluvná výskumná organizácia zamestnáva zdravotníckych pracovníkov alebo má prepojenie na zdravotnícku inštitúciu (napr. univerzitnú nemocnicu alebo na organizáciu financovanú z verejných zdrojov). V takom prípade sa zmluvná výskumná organizácia považuje za zdravotnícku organizáciu a podrobnosti o príslušnom uskutočnenom prevode hodnoty zverejníme v súlade so všeobecnými pravidlami,
  • zmluvná výskumná organizácia nepriamo poskytuje takto získaný prevod hodnoty  zdravotníckym pracovníkom („sprostredkovaný prevod“).  V takom prípade tieto prevody hodnoty zverejníme podľa všeobecných pravidiel.

Otázka

Ako budeme postupovať v súvislosti so zverejňovaním prevodov hodnoty na univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie?

 

Metodika

Univerzity a iné vzdelávacie ustanovizne technicky nespadajú do pôsobnosti Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania. Pokiaľ sa však tieto prevody hodnoty nejakým spôsobom nepriamo dostanú k zdravotníckym organizáciám, napríklad v prípade univerzitnej nemocnice, alebo k jednému či viacerým zdravotníckym pracovníkom, tieto informácie zverejníme. V takom prípade zverejníme informácie o týchto prevodoch hodnoty pod menom univerzity alebo inej vzdelávacej inštitúcie, v prospech ktorej boli zrealizované.

Otázka

Ako budeme postupovať v prípade, že sa prevod hodnoty uskutoční v prospech zdravotníckych pracovníkov alebo zdravotníckych organizácií nepriamo cez tretie strany?

 

Metodika

V prípade, že zistíme, že prevody hodnoty, ktoré uskutočňujeme v prospech tretej strany, boli postúpené v prospech zdravotníckych pracovníkov alebo zdravotníckych organizácií, prípadne že tieto osoby majú z takého prevodu prospech, vo všeobecnosti budeme tieto prevody hodnoty zverejňovať pod menom príslušného zdravotníckeho pracovníka alebo pod názvom príslušnej zdravotníckej organizácie. Naše zmluvné vzťahy s tretími stranami zahŕňajú ustanovenia, podľa ktorých sú tretie strany povinné oznámiť nám príslušné informácie so všetkými potrebnými podrobnosťami. Naši zmluvní partneri sú tiež povinní zabezpečiť, aby takéto poskytnutie informácií bolo v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Otázka

Ako budeme postupovať pri zverejňovaní informácií o cene dopravy pri spoločnej doprave alebo pri doprave skupiny zdravotníckych pracovníkov?

 

 

Legislatívny rámec

Podľa Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania nie je potrebné rozdeliť sumu prevodu hodnoty použitú na úhradu nákladov na dopravu skupiny zdravotníckych pracovníkov na jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú členmi tejto skupiny. Napríklad sa bude zverejňovať len celková výška nákladov za autobusovú dopravu skupiny zdravotníckych pracovníkov, bez rozdelenia na jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v danej skupine.

 

 

Metodika

Spoločnosť Bayer zverejní náklady na skupinovú dopravu v súhrnnej výške (bez uvedenia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov), ak z organizačných dôvodov nie je možná identifikácia jednotlivých účastníkov.

III. Otázky týkajúce sa súhrnnej správy

Otázka

Ako budeme postupovať v súvislosti so zverejňovaním darov pre nemocnice alebo kliniky?

 

Príklad

Je možné, že v takom prípade bude dar určený pre nemocnicu alebo kliniku ako celok, resp. pre oddelenie alebo jednotku v danej inštitúcii, napríklad pre onkologické oddelenie.

 

Metodika

V prípade, že je dar jednoznačne určený pre konkrétne oddelenie alebo jednotku v rámci nemocnice a dané oddelenie je samostatná právnická osoba, budeme zverejňovať podrobnosti týkajúce sa daru a uvedieme aj názov oddelenia. V prípade daru pre nemocnicu ako celok, alebo ak oddelenie nie je samostatná právnická osoba, budeme zverejňovať dar pod menom nemocnice.

Otázka

Ktoré prevody hodnoty budeme zverejňovať v súvislosti so sponzorskými zmluvami?

 

Legislatívny rámec

Sponzoring je podľa Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania definovaný ako akákoľvek zmluva, na základe ktorej spoločnosť Bayer prevádza hodnotu výmenou za reklamnú príležitosť na podujatí. Podľa ustanovení Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania sa povinnosť zverejnenia vzťahuje len na podujatia organizované zdravotníckou organizáciou alebo v jej mene.

 

Náš prístup

Budeme zverejňovať celkovú sumu sponzorských príspevkov dohodnutú v príslušných sponzorských zmluvách. Výška sponzorských príspevkov sa stanovuje na základe primeranej trhovej hodnoty získanej reklamnej príležitosti.

Otázka

Ako je definované vedecké alebo vzdelávacie podujatie?

 

Metodika

Za vedecké alebo vzdelávacie podujatia považujeme akékoľvek podujatia (napr. kongresy, konferencie, sympóziá atď.), ktoré sú zamerané na poskytovanie medicínskych alebo vedeckých informácií alebo na ďalšie odborné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Otázka

Ako budeme postupovať v súvislosti so zverejňovaním poplatkov, ktoré uhrádzame zdravotníckym pracovníkom alebo organizáciám v súvislosti s účasťou na externých vedeckých alebo vzdelávacích podujatiach?

 

Metodika

Vo všeobecnosti budeme zverejňovať uhrádzanie účastníckych poplatkov ako prevod hodnoty v prospech príslušného zdravotníckeho pracovníka v časti venovanej registračným poplatkom. Celková suma týchto poplatkov uhradených počas vykazovacieho obdobia bude zverejnená pre každého jednotlivého zdravotníckeho pracovníka. Tieto poplatky je možné vykazovať aj za zdravotnícke organizácie, napr. ak spoločnosť Bayer sponzoruje účasť určitého počtu lekárov pracujúcich v nemocnici a nemocnica vyberá účastníkov. V takom prípade sa nemocnica považuje za príjemcu prevodu hodnoty.

Otázka

Ktoré náklady budeme zverejňovať v súvislosti s uhrádzaním cestovného a ubytovania v prípade vedeckých a vzdelávacích podujatí?

 

 

Metodika

Budeme zverejňovať uhrádzanie všetkých cestovných a ubytovacích nákladov  zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám, ktoré nesúvisia so službami alebo aktivitami v oblasti výskumu a vývoja v tejto kategórii. Uvedené zahŕňa napríklad náklady na letenky, lístky na vlak, taxi a hotel.

Ak sa cesta organizuje prostredníctvom externej cestovnej kancelárie, administratívne náklady danej cestovnej kancelárie sa nebudú vykazovať. Cestovná kancelária má zmluvnú povinnosť oznámiť nám informácie o tom, aká hodnota bola skutočne prevedená v prospech jednotlivých účastníkov. 

Otázka

Ako budeme postupovať v súvislosti so zverejňovaním podrobností o prevodoch hodnoty, ak bude vedecké alebo vzdelávacie podujatie organizované špecializovanou agentúrou?

 

Metodika

V prípade podujatia (kongres, konferencia, sympózium atď.), ktoré organizuje špecializovaná agentúra, a prevod hodnoty sa vypláca tejto agentúre, no podujatie jednoznačne súvisí s určitou zdravotníckou organizáciou, budeme vo všeobecnosti zverejňovať podrobnosti o tomto prevode hodnoty pod menom danej zdravotníckej organizácie. Vo všeobecnosti budeme zverejňovať celú sumu sponzorského príspevku. Iba ak dostaneme špecifické informácie, že na zdravotnícku organizáciu sa prevádza len obmedzené plnenie, vtedy zverejníme iba túto obmedzenú sumu. Môže sa to napríklad stať, ak zdravotnícka organizácia poskytla licenciu na názov tradičného podujatia a dostáva len určité percento zo sponzorského príspevku v podobe licenčných poplatkov.

Otázka

Bude spoločnosť Bayer zverejňovať náklady na interné vedecké a vzdelávacie podujatia?

 

Metodika

Interné podujatia sú definované ako podujatia organizované samotnou spoločnosťou Bayer. Spoločnosť Bayer nevyberá účastnícke poplatky za svoje vlastné podujatia, preto v tejto súvislosti nedochádza k prevodu hodnoty. V prípade, že budeme uhrádzať cestovné a ubytovacie náklady účastníkom našich interných podujatí, tieto podrobnosti budú zverejnené s uvedením mena príslušného zdravotníckeho pracovníka v kategórii vyhradenej na tento účel.

Otázka

Ktoré prevody hodnoty budeme zaznamenávať ako odmeny za služby a poradenstvo?

 

 

Legislatívny rámec

Odmeny za služby a poradenstvo sa vyplácajú na základe príslušných zmlúv o poskytovaní služieb a poradenstva. Podľa našej definície ide o akýkoľvek prevod hodnoty poskytovaný výmenou za akékoľvek služby, ktorý nespadá do iných kategórií podľa Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania.

 

 

Náš prístup

V kategórii odmeny za služby a poradenstvo zaznamenávame všetky prevody hodnoty (peňažné alebo nepeňažné) výmenou za služby poskytované zdravotníckym pracovníkom alebo zdravotníckou organizáciou. Keďže odborné poznatky zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych organizácií sú absolútne kľúčové pre pokrok vo vede a v starostlivosti o pacientov, za služby poskytované odborníkmi sa bude vyplácať odmena na úrovni primeranej trhovej ceny. 

Vo všeobecnosti sa odmeny za služby vyplácajú v podobe honorárov za služby, ako sú prednášky alebo poradenstvo. Ak poskytované služby súvisia s aktivitami spadajúcimi pod kategóriu „Výskum a vývoj“, aj príslušné odmeny budú vykazované v tejto kategórii.

Otázka

Ako budeme postupovať v prípade zverejňovania výdavkov uhradených v súvislosti s vyplácanými odmenami za služby a poradenstvo?

 

Legislatívny rámec

V súvislosti s prevodom hodnoty spadajúcim do kategórie „odmeny za služby a poradenstvo“ šablóna, podľa ktorej sa zaznamenávajú údaje, obsahuje položky uhrádzaných výdavkov, pričom tieto sa zverejňujú samostatne, nie spolu so samotnými odmenami. Tieto výdavky zvyčajne zahŕňajú cestovné a ubytovacie náklady.

 

 

Náš prístup

Budeme zverejňovať všetky výdavky súvisiace so službami spadajúcimi do tejto časti. Poznámka: V niektorých prípadoch pre určitého zdravotníckeho pracovníka zverejňujú len výdavky, keďže za poskytnuté služby sa mu nevypláca odmena.

 

Otázka

Ako budeme postupovať v prípade zverejňovania prevodov hodnoty v súvislosti s výskumnými a vývojovými aktivitami?

 

Náš prístup

V prípade, že sa prevod hodnoty vzťahuje na akékoľvek aktivity v oblasti výskumu a vývoja, budeme zverejňovať len celkovú hodnotu bez uvedenia mena príjemcu.

Otázka

Ktoré prevody hodnoty sa vykazujú pod položkou „Výskum a vývoj“?

 

Náš prístup

Čo sa týka kategórie „Výskum a vývoj“, budeme zverejňovať len tie prevody hodnoty, ktoré sa týkajú štúdií vyžadovaných zákonom. Sú to všetky štúdie, ktoré sú potrebné na získanie schválenia (registrácie) lieku, alebo pre postmarketingové  sledovanie lieku. Z nášho pohľadu to zahŕňa aj plánovanie a realizáciu neklinických štúdií (v súlade so Zásadami správnej laboratórnej praxe OECD), klinických štúdií I. až IV. fázy (podľa smernice 2001/20/ES) a neintervenčných štúdií podľa definície uvedenej v Kódexe federácie EFPIA v oblasti zverejňovania. Do zverejňovaných údajov taktiež budeme zahŕňať aj tie štúdie, ktoré sú potrebné na preukázanie dodatočného prínosu lieku a na preukázanie toho, že príslušné výdavky by mali byť uhradené.

Otázka

Ako budeme postupovať v súvislosti so zverejňovaním prevodov hodnoty vo vzťahu k základnému výskumu?

 

Náš prístup

Keďže vo všeobecnosti sa základný výskum zameriava buď na vývoj nových liekov, alebo na konkrétny liek s cieľom rozšíriť oblasť jeho použitia, budeme v kategórii „Výskum a vývoj“ zverejňovať celkovú výšku prevodu hodnoty.

Ak budeme realizovať základný výskum nesúvisiaci s vývojom nových alebo rozširovaním portfólia existujúcich liekov, ktorý je prirodzene všeobecný, budeme údaje zverejňovať v kategórii „Zmluvy o poskytovaní služieb“, a nie v kategórii „Výskum a vývoj“.

Pokiaľ však budeme podporovať základný výskum formou darov určených napríklad pre univerzitnú nemocnicu, príslušné prevody hodnoty budeme zverejňovať v kategórii „Finančné/hmotné dary“.