Etické obstarávanie a Všeobecné obchodné podmienky

Trvalo udržateľný rozvoj je globálne prijatý prístup k udržateľnému hospodárskemu rastu bez poškodzovania našej planéty alebo vyčerpávania jej zdrojov pri zlepšovaní kvality života jej súčasných a budúcich obyvateľov. Má sa za to, že udržateľnosť významne prispeje k úspechu spoločnosti a zabezpečí jej budúci rozvoj.

Ako zakladajúci člen iniciatívy United Nations Global Compact, spoločnosť Bayer je jednou zo spoločností, ktoré sa snažia upraviť svoje činnosti a stratégie tak, aby spĺňali desať všeobecne prijatých zásad v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Od roku 1994 spoločnosť Bayer podporuje tiež dobrovoľnú iniciatívu Responsible Care initiative chemického priemyslu, podľa ktorej spoločnosti spolupracujú na neustálom zlepšovaní svojho správania v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Pravidlá správania dodávateľov spoločnosti Bayer berú do úvahy tieto dobre zavedené zásady "udržateľnosti", ktoré sú tiež začlenené do niektorých dôležitých interných predpisov skupiny Bayer:

  • Udržateľnosť je kľúčovým prvkom Hodnôt a riadiacich zásad spoločnosti Bayer.
  • Svojou Politikou udržateľného rozvoja spoločnosť Bayer jasne stanovila svoj záväzok k dodržiavaniu zásad udržateľného rozvoja.
  • Postoj spoločnosti Bayer v oblasti ľudských práv uplatňovaný v rámci celej skupiny zdôrazňuje jej úsilie pri presadzovaní medzinárodne uznávaných zásad v oblasti ľudských práv a pracovných podmienok.
  • Firemná politika dodržiavania pravidiel vymedzuje hlavné právne oblasti, v ktorých má správanie zamestnancov spoločnosti Bayer v súlade s etickými a právnymi pravidlami zásadný význam pre prosperitu spoločnosti.

Všetky tieto aktivity poukazujú na skutočnosť, ako spoločnosť Bayer preberá zodpovednosť za spoločenské, ekologické a etické normy a ako spoločnosti skupiny Bayer zavádzajú do praxe zásady udržateľného rozvoja pri vykonávaní svojich každodenných činností.

Spoločnosť Bayer očakáva od všetkých svojich dodávateľov, že budú zdieľať zásady, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách správania dodávateľov a ktoré obsahujú dôležitú zložku výberu a hodnotenia dodávateľa.

Dokumenty na stiahnutie