Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov z našich www stránok je pre spoločnosť Bayer veľmi dôležitá. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto Vás chceme oboznámiť s tým, ktoré údaje zhromažďujeme a ktoré nie. Týmto vyhlásením by sme Vás tiež chceli informovať o zabezpečení bezpečnosti osobných údajov.

Získavanie osobných údajov

Naše www stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné údaje. Niektoré dáta získané v priebehu Vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov ukladané na naše servery. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia k internetu, www stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku, www stránku, na ktorú odchádzate z našej stránky, a Vašu IP adresu. Tieto dáta môžu viesť k Vašej identifikácii, ale na tento účel nie sú používané. Vyššie uvedená dáta, ktoré sú technického charakteru, sa používajú na týchto stránkach výlučne pre štatistické účely, s tým, že dochádza k ich anonymizácii tak, aby jednotliví používatelia neboli určiteľní. Okrem toho dodržujeme prísne technické a organizačné prostriedky  aj u tohto druhu údajov v prípade ich uchovávania a spracúvania tretími osobami.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Je to napr. v prípade registrácie, vypĺňania dotazníkov, zasielania správ, e-mailov alebo v prípade Vašich otázok týkajúcich sa produktov alebo služieb. Databázy osobných údajov zostávajú v spoločnosti Bayer ako prevádzkovateľa alebo u ním určených sprostredkovateľov alebo príjemcoch, o ktorých by ste boli informovaní.

 

Zodpovedáme za kontrolu a bezpečnosť používania akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Niektoré z poskytnutých osobných údajov môžu byť uložené alebo spracúvané na počítačoch umiestnených v štáte patriacom pod pôsobnosť inej jurisdikcie, napríklad v Spojených štátoch amerických. Zabezpečenie ochrany  osobných údajov v takýchto štátoch sa môže odlišovať od zabezpečenia ochrany osobných údajov poskytovaného v štáte, v ktorom žijete. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby zabezpečenie ochrany osobných údajov v štáte, v ktorom má osoba poverená spracúvaním osobných údajov (najmä sprostredkovateľ) sídlo, bolo rovnocenné zabezpečeniu ochrany osobných údajov v štáte, v ktorom žijete.

Účel spracúvania

Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu byť použité iba za účelom, na ktorý ste nám dali súhlas, pokiaľ legislatíva neurčuje inak.

Právo na prístup a opravu

Máte právo skontrolovať a zmeniť akékoľvek osobné údaje uložené v našom systéme, ak sú tieto neaktuálne alebo nesprávne. Za týmto účelom nám stačí poslať e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v tiráži alebo sa môžete obrátiť aj priamo na Data Privacy Manager na nižšie uvedenú adresu.

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Aj v tomto prípade platí, že nám stačí poslať e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v tiráži alebo sa obrátiť priamo na Data Privacy Manager na nižšie uvedenú adresu.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba počas doby nevyhnutej na dosiahnutie účelu spracúvania, na ktoré boli poskytnuté alebo na ktorý ste udelili Váš súhlas, pokiaľ legislatíva neurčuje inak (napríklad v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním).

Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú uložené v miestnej medzipamäti prehliadača návštevníka. Použitím takýchto cookies je možné identifikovať prehliadač návštevníka s cieľom optimalizácie webovej stránky a zjednodušenia jej používania. Údaje zhromaždené prostredníctvom cookies nebudú použité k zisteniu osobnej identity návštevníka webovej stránky. Väčšina prehliadačov je nastavených tak, že cookies automaticky akceptuje. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies zamietol alebo Vás informoval, keď je nastavené ich prijímanie.

Na stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Bayer využívame nasledujúce súbory cookies:

Názov Účel Životnosť
PHPSESSID Anonymná identifikácia relácie (návštevy webu), len na technické účely. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. 1 hodina
UniqueID Anonymné určenie doby trvania návštevy pre štatistickú analýzu s cieľom optimalizovať webové stránky. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. 6 mesiacov
WHGACE8002 Load balancer cookie na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok 1 deň
cookies_policy Anonymná identifikácia užívateľov, ktorí akceptovali používanie cookies. 1 rok
cookies_policy_antikoncepcia Anonymná identifikácia užívateľov, ktorí akceptovali používanie cookies. 1 rok
rennie_sk_popup_shown Anonymná identifikácia užívateľov webu, ktorí uzavreli pop-up okno so špeciálnou ponukou. 1 deň

Bezpečnosť

Spoločnosť Bayer používa bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby ochránila Vaše dáta pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neautorizovaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne menené podľa najnovšieho technologického vývoja.

Deti

Sme si vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí, a preto nezhromažďujeme, nespracúvame a ani nepoužívame na našich webových stránkach informácie týkajúce sa jednotlivcov, o ktorých je známe, že sú mladšie než 13 rokov, pokiaľ k tomu vopred nezískame overiteľný súhlas ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca má na základe žiadosti právo nahliadať do informácií, ktoré dieťa poskytlo alebo požadovať ich odstránenie.

Kontakty


V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo nápadov sa obráťte na ktorúkoľvek z nižšie uvedených osôb :

 

Matěj Daněk, advokát

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
E-Mail: Matej.Danek@prkpartners.com

 

Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-Mail: Data Protection contact form

 

Neustály vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy tohto nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pre prípad potreby si vyhradzujeme právo na jeho zmenu.