13.10.2017

Spoločnosť Bayer podpísala zmluvu o predaji vybraných podnikov divízie Crop Science spoločnosti BASF za 5,9 miliárd EUR

 

  • Balík zahŕňa globálny obchod s glufozinátom amonným a vybrané aktivity týkajúce sa osív
  • Tieto aktíva v roku 2016 vygenerovali celkové tržby v objeme 1,3 miliardy EUR
  • Predaj je podmienený úspešným dokončením akvizície spoločnosti Monsanto spoločnosťou Bayer
  • Spoločnosť BASF sa zaviazala, že minimálne po dobu troch rokov po uzavretí zmluvy zachová všetky trvalé pracovné miesta

Leverkusen, 13. október 2017 – So zreteľom na plánovanú akvizíciu spoločnosti Monsanto podpísala firma Bayer zmluvu o predaji vybraných častí divízie Crop Science spoločnosti BASF za 5,9 miliárd EUR. Aktíva určené na predaj v roku 2016 vygenerovali celkové čisté tržby približne v objeme 1,3 miliardy EUR. „Našou stratégiou je aktívny prístup k riešeniu potenciálnych regulačných otázok, s cieľom uľahčiť úspešné zavŕšenie transakcie so spoločnosťou Monsanto,“ vysvetlil Werner Baumann, predseda správnej rady spoločnosti Bayer AG. „Zároveň nás teší, že v spoločnosti BASF sme našli schopného kupcu našich podnikov, ktorý nadviaže na našu snahu čo najlepšie slúžiť potrebám pestovateľov a prinášať našim zamestnancom dlhodobé perspektívy.“ Transakcia podlieha schváleniu zo strany regulačných orgánov a je tiež podmienená úspešným zavŕšením akvizície spoločnosti Monsanto.

 

Medzi aktíva, ktoré sú predmetom predaja, patria globálne obchodné aktivity spoločnosti Bayer, ktoré sa zaoberajú výrobou glufozinát-amónia a súvisiaca technológia LibertyLink™,  týkajúca sa odolnosti voči herbicídom, predovšetkým aktivity, ktorých predmetom činnosti sú osivá poľných plodín, ako aj príslušné úseky výskumu a vývoja. Obchodné aktivity, týkajúce sa osív, ktoré chce spoločnosť Bayer odpredať zahrňujú globálny obchod s osivami bavlníka (okrem Indie a Južnej Afriky) a osivá repky olejnej a  sóje v Severnej Amerike a Európe. Súčasťou transakcie je aj prevod súvisiaceho duševného vlastníctva a zariadení, ako aj prevzatie viac ako 1 800 zamestnancov predovšetkým z USA, Nemecka, Brazílie, Kanady a Belgicka. Spoločnosť BASF sa v zmluve zaviazala, že minimálne po dobu troch rokov od uzavretia transakcie zachová všetky trvalé pracovné miesta pri podobných podmienkach zamestnania.

 

„Naša veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, ktorí v uplynulých rokoch zohrali dôležitú úlohu pri dosiahnutí úspechu týchto obchodných aktivít,“ uviedol Baumann. „Zároveň si uvedomujeme, že je potrebné riešiť určité presahy v združenom portfóliu produktov firmy Bayer a spoločnosti Monsanto.“ Spoločnoť Bayer bude i naďalej usilovne spolupracovať s príslušnými orgánmi tak, aby plánovaná akvizícia spoločnosti Monsanto prebehla najneskôr začiatkom roku 2018.

 

„Táto akvizícia pre nás predstavuje príležitosť získať mimoriadne atraktívne aktíva a trhy v kľúčových plodinách. Tešíme sa, že budeme mať možnosť rozvíjať tieto inovatívne a ziskové obchodné aktivity a privítať medzi nami tím skúsených a zanietených pracovníkov, ktorí sa zaoberajú ochranou plodín, osív a ich šľachtením. Tieto aktivity výborne korešpondujú s portfóliom skupiny BASF,“ uviedol Dr. Kurt Bock, predseda rady výkonných riaditeľov spoločnosti BASF SE.

 

„Veľmi ma teší, že si firma Bayer za kupcu vybrala práve spoločnosť BASF, keďže podobne ako naša spoločnosť pripisuje veľkú dôležitosť sociálnemu partnerstvu a váži si svojich zamestnancov. Taktiež vítam skutočnosť, že spoločnosť BASF sa zaviazala, že našim spolupracovníkom ponúkne porovnateľné podmienky zamestnania,“ povedal Oliver Zühlke, predseda centrálnej zamestnaneckej rady spoločnosti Bayer.

 

Spoločnosť Bayer bude naďalej vlastniť, prevádzkovať a udržiavať tieto obchodné aktivity až do ukončenia tohto predaja. Po ukončení plánovanej akvizície spoločnosti Monsanto bude firma Bayer naďalej aktívna v rovnakých oblastiach v rámci súčasných programov, produktov a ponúk spoločnosti Monsanto.

 

Základná predajná cena 5,9 miliardy EUR nezahŕňa hodnotu čistého prevádzkového kapitálu, ktorá bude predmetom obvyklých úprav pri uzavretí transakcie, vrátane hodnoty inventára, ktorý prejde do rúk spoločnosti BASF. Spoločnosť Bayer použije čistý výnos z avizovaného rozdelenia na čiastočné refinancovanie plánovanej akvizície spoločnosti Monsanto. Bayer najneskôr do uzavretia transakcie poskytne aktualizované údaje o celkových očakávaných synergických efektoch, ktoré prinesie akvizícia spoločnosti Monsanto.

 

Banky BofA Merrill Lynch a Credit Suisse sú finančnými poradcami spoločnosti Bayer. Právnymi poradcami sú kancelárie Sullivan & Cromwell, Dentons, Cohen & Grigsby a Redeker, Sellner & Dahs.

Kontakt:

Christian Hartel, telefón: +49 214 30-47686

E-mail: christian.hartel@bayer.com

 

Dr. Rolf Ackermann, telefón: +49 214 30-41782

E-mail: rolf.ackermann@bayer.com

 

Viac informácií na: www.bayer.com.

ha                  (2017-0318E)

 

 

Predpovedné vyhlásenia

Niektoré vyhlásenia uvedené v tomto dokumente môžu byť považované za tzv. „predpovedné vyhlásenia“. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od týchto predpokladaných výsledkov alebo od predpovedí v predpovedných vyhláseniach. Niektoré vyhlásenia uvedené v tomto dokumente môžu byť považované za tzv. „predpovedné vyhlásenia“. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od týchto predpokladaných výsledkov alebo od predpovedí v predpovedných vyhláseniach. Faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatným spôsobom odlišovať: neurčitosť týkajúca sa časových aspektov transakcie; možnosť, že jednotlivé zapojené zložky nebudú možno schopné dosiahnuť očakávané synergické efekty a prevádzkovú efektivitu predpokladanú v rámci fúzie v rámci očakávaného časového rámca alebo vôbec, prípadne že sa nepodarí úspešne integrovať prevádzku Monsanto do prevádzkových činností spoločnosti Bayer; že takáto integrácia môže byť zložitejšia, časovo náročnejšia alebo nákladnejšia, než sa očakávalo; prevádzkové náklady, úbytok zákazníkov a narušenie podnikateľskej činnosti (vrátane – okrem iného – ťažkostí s udržiavaním vzťahov so zamestnancami, zákazníkmi, klientmi alebo dodávateľmi) môžu byť po ohlásení transakcie vyššie, než sa očakávalo; ťažkosti s udržaním určitých kľúčových pracovníkov v spoločnosti Monsanto; riziká spojené s rozptýlením pozornosti manažmentu od prevádzkových činností v dôsledku transakcie; že sa nemusí podariť naplniť podmienky potrebné na dokončenie transakcie, alebo získať povolenia od regulačných orgánov potrebné k dokončeniu transakcie, v zmysle predpokladaného časového harmonogramu; schopnosť zmluvných strán splniť očakávania týkajúce sa časového harmonogramu, ukončenia a účtovného a daňového uzavretia fúzie; dôsledky refinancovania pôžičiek obstaraných v súvislosti s transakciou; dôsledky zadlženosti spoločnosti Bayer v dôsledku transakcie a potenciálny dopad na rating zadlženosti spoločnosti Bayer; účinky spojenia podnikateľských činností spoločností Bayer a Monsanto, vrátane budúceho finančného stavu spojenej spoločnosti, jej prevádzkových výsledkov, stratégie a plánov; ďalšie faktory uvedené vo výročnej správe spoločnosti Monsanto na formulári 10-K odovzdanom komisii SEC za fiškálny rok, ktorý sa končil 31. augusta 2016, a v ďalších podaniach spoločnosti Monsanto odovzdaných komisii SEC, ktoré sú k dispozícii na  http://www.sec.gov a na webovej stránke spoločnosti Monsanto – www.monsanto.com; a ďalšie faktory uvedené vo verejných správach spoločnosti Bayer, ktoré sú k dispozícii na stránke spoločnosti Bayer – www.bayer.com. Bayer a Monsanto nepreberajú žiadne záväzky aktualizovať informácie uvedené v tomto dokumente, okrem prípadov, kde to vyžaduje zákon. Čitateľ by sa nemal neprimerane spoliehať na predpovedné vyhlásenia, ktoré odrážajú len aktuálnu skutočnosť.