08.03.2018

Konferencia poľnohospodárskych komôr krajín V4, Bulharska, Rumunska a Litvy

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zorganizovala 1. a 2. marca 2018 veľkú medzinárodnú konferenciu k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Počas prvého dňa sa diskutovalo priamo o SPP po roku 2020. Konferencia pokračovala druhým dňom už samotným oficiálnym rokovaním krajín V4, Rumunska, Bulharska a Litvy, teda krajín Regiónu troch morí.

V úvode druhého dňa rokovania priblížili jednotlivé delegácie agropotravinárskych komôr situáciu na poľnohospodárskom trhu. Dominovali pohľady na ceny rozhodujúcich poľnohospodárskych komodít, na ceny komodít za živočíšnu výrobu s prihliadnutím na mlieko a ošípané (aj vo vzťahu k africkému moru ošípaných).

Zástupcovia siedmich poľnohospodárskych komôr hovorili aj o systéme riadenia rizík v poľnohospodárstve. Predseda SPPK Milan Semančík uviedol, že na Slovensku je táto oblasť naďalej nedoriešená. SPPK presadzuje vytvorenie Rizikového fondu, na ktorý poukazuje už roky a vďaka ktorému by mohli poľnohospodári a pestovatelia minimalizovať škody, ktoré dnes komerčné poisťovne nepoisťujú. Naďalej tak otázky poistenia plodín ostávajú len na dobrovoľnosti samotných pestovateľov.

V ďalšej časti konferencie vystúpili zástupcovia spoločnosti Bayer so svojou prezentáciou.

Hlavnú časť konferencie predstavovalo rokovanie a následné podpísanie „Spoločného vyhlásenia poľnohospodárskych komôr krajín V4, Litvy, Bulharska a Rumunska o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMOR KRAJÍN V4, rozšírené o Litvu, Bulharsko a Rumunsko o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP)

Poľnohospodárske komory krajín V4, Litvy, Rumunska a Bulharska vysielajú týmto vyhlásením jasné posolstvo do Bruselu, aká by mala byť podľa nich budúca Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020, aby bola spravodlivá, jednoduchšia a aby skutočne zaručila porovnateľné podmienky pre všetkých poľnohospodárov a potravinárov krajín EÚ.

Zástupcovia poľnohospodárov Vyšehradskej štvorky spolu so zástupcami poľnohospodárov Litvy, Bulharska, a Rumunska, zastupujúci poľnohospodárske komory "Regiónu troch morí", diskutovali o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ktoré bolo publikované 29.11.2017 pod názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“.

 

Požadujeme, aby v SPP po roku 2020 boli rešpektované naše požiadavky, ktoré boli zakotvené v Bratislavskej deklarácii z 31. marca 2017. Zdôrazňujeme nasledujúce požiadavky a preto:

 

1)        ZDÔRAZŇUJEME potrebu silnej SPP po roku 2020 s primeranými finančnými zdrojmi, aby sa zabezpečila ekonomická životaschopnosť našich poľnohospodárov a aby bolo možné naplniť hospodárske, environmentálne a sociálne rozmery udržateľnosti.

 

2)        TRVÁME na zachovaní priamych podpôr, aby aktívni poľnohospodári, pre ktorých je poľnohospodárstvo hlavným zdrojom príjmov, boli hlavným beneficientom SPP. Priame platby a najmä SAPS zabezpečujú stabilitu a likviditu pre poľnohospodárov. Dokázalo sa, že sú základom pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti poľnohospodárstva a udržanie životaschopnej výroby potravín.

 

3)        TRVÁME na tom, že spoločné finančné zdroje nemôžu byť nahradené vnútroštátnym spolufinancovaním.

 

4)        ZDÔRAZŇUJEME, že obmedzenie priamych platieb by malo vychádzať z dobrovoľného určenia členských štátov.

 

5)        ZDORAZŇUJEME, že nový spôsob poskytovania priamych platieb môže viesť k finančnému riziku v prípade neskorého schválenia strategických plánov Komisiou. ZDORAZŇUJEME, že v tomto prípade členské štáty potrebujú právnu záruku na nepretržité vyplácanie priamych platieb, aby sa zabránilo negatívnym dopadom, ktoré spôsobujú nedostatky priamej podpory.

 

6)        S cieľom zabezpečiť efektivitu alokovania zdrojov SPP dôrazne POŽADUJEME, aby sa posilnilo postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci. Poľnohospodári sú dnes najslabším článkom reťazca napriek tomu, že znášajú najvyššie riziko.

 

7)        ZDÔRAZŇUJEME potrebu udržania  a navýšenia viazanej podpory, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní poľnohospodárskych činností v citlivých sektoroch. Preto by sa táto platba mala zachovať a podporovať efektívnymi finančnými zdrojmi.

 

8)        PODPORUJEME finančne silný a rôznorodý druhý pilier SPP. TRVÁME však na udržiavaní nenávratných investičných podpôr, ktoré sú kľúčovou hnacou silou šírenia inovatívnych technológií. ZDÔRAZŇUJEME, že refundovateľná podpora a iné finančné nástroje možno použiť iba ako doplnkové.

 

9)        POVAŽUJEME za nevyhnutné stanoviť maximálnu výšku spolufinancovania II. piliera a zosúladenia rozsahu štátnej pomoci v rámci EÚ.

 

10)    ŽIADAME, aby poľnohospodárom, ktorí hospodária v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, boli vytvorené vhodné podmienky na hospodárenie. Akákoľvek úroveň degresivity by mala byť v kompetencii jednotlivých členských štátov.

 

11)    PODPORUJEME potrebu poskytovania zvláštnej podpory pre malých poľnohospodárov.

 

12)    UPOZORŇUJEME, že SPP by mala podporiť generačnú obnovu na všetkých úrovniach.

 

13)    UZNÁVAME dôležitosť opatrení šetrných k životnému prostrediu v rámci SPP ako kľúčového prvku trvalo udržateľného poľnohospodárstva a riešenia prírodných zdrojov. Aby sme však dosiahli ciele udržateľnosti, navrhujeme, aby tieto opatrenia boli v rámci dvoch pilierov konzistentnejšie, menej zaťažujúce a flexibilnejšie.

 

14)    Komory VYZÝVAJÚ európske rozhodovacie orgány, aby zabezpečili spravodlivú rovnováhu medzi potrebami poľnohospodárov a udržateľnosťou pri navrhovaní novej, modernej a zjednodušenej SPP.