15.10.2015

Prieskum Bayer Barometer ukázal, že naučiť sa prijať zmenu, znamená prvý krok k úspechu

Bayer Barometer

Povedali by ste, že na rozdiel od mužov, je pre slovenské ženy učenie viac voľbou, ako nutnosťou? Vyplynulo to z odpovedí na otázky, ktoré zisťovali vzťah slovenskej populácie k zmenám. Náš postoj ku zmenám a ich vnímaniu totiž vypovedá o našom vzťahu k inováciám a vede. Nové exaktné informácie z tejto oblasti získala spoločnosť Bayer vďaka prieskumu spoločnosti Median, ktorý v júli realizoval na reprezentívnej vzorke 528 slovenských žien a mužov vo veku 18 60 rokov.

Prieskum Bayer Barometer: Inovácie a veda 2015 potvrdil, že v povedomí Slovákov sa pojem inovácie a pokrok spájajú s pozitívnou zmenou, zlepšením života a mobilitou a príležitosťou. Prínosné sú najmä konkrétne fakty, ktoré hovoria o rozdieloch jednotlivých demografických skupín v reakciách na nové situácie a na zmeny, ktoré potrebujeme na zlepšenie nášho každodenného života. Práve uvedomenie si vplyvu pokroku a moderných technológií výrazne formuje dlhodobú úspešnosť jednotlivcov, firiem a celej spoločnosti. Naša otvorenosť k zmenám, ochota a schopnosť príjímať vedu a inovácie je však odlišná. Súvisí s vekom, úrovňou vzdelania, veľkosťou mesta, alebo s tým, či ste muž alebo žena.

Na ilustráciu zopár konkrétnych porovnaní:

Vysokoškolsky vzdelaní ľudia si myslia, že pre lepší život je najdôležitejšia zmena životného štýlu, čím myslia stravu, pohyb a duševnú číinnosť. Naopak až pre 88 % respondentov so základným vzdelaním je zmena práce, teda získanie novej odbornej kvalifikácie a vyššej ekonomickej nezávislosti tým najdôležitejším faktorom, ktorý zlepší ich život.
Zmena v partnerskom živote prinesie zlepšenie v živote podľa názoru 46 % žien a veľmi dôležitá je aj pre 49 % mladšej generácie 18-39-ročných ľudí, ale pre mužov všeobecne nehrá až takú dôležitú úlohu.

Z prieskumu sa dozvedáme, že adaptabilita na zmenu s vekom klesá. Väčšine slovenských respondentov (47 %) zmena neprekáža, ale nevyhľadáva ju. Zmenu vítajú najmä mladí ľudia – až 53 % a otvorenejší k zmenám sú najmä obyvatelia väčších mestských aglomerácií, v Bratislavskom kraji ide o 60 % repondentov, nasleduje Košický a Trenčiansky kraj. Je to veľa, alebo málo v porovnaní s krajinami, ktoré sú ďaleko pred nami v oblasti technológií, aj v kvalite života?

Až 88 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí si myslí, že vedecké a vývojové firmy sú prínosom pre celú spoločnosť a 76 % opýtaných si svoj život bez modernej vedy a techniky nevie predstaviť. Názor, že vedu treba prijímať s rezervou zastáva 58 % mužov a ženy sú v tejto otázke ešte vyhranenejšie – myslí si to až 67 % slovenských respondentiek.
V okruhu otázok, týkajúcich sa aspektov úspechu v živote je zaujímavým výsledkom prieskumu zistenie, že 87 % ľudí považuje za dôležité, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Na druhej strane 42 % opýtaných tvrdí, že treba vyjsť s tým, čo je a nehľadať zbytočné novoty, pričom je to dôležité najmä pre 52 % respondentov bez maturity a len pre 25 % vysokoškolákov.

Spoločnosť Median realizovala rovnaký prieskum aj v Českej republike a na základe výsledkov môžeme konštatovať, že naše dve krajiny sú si názorovo stále veľmi blízke. Odlišnosť sa prejavuje len v niektorých oblastiach. Viac Čechov ako Slovákov si myslí, že vedecké a vývojové firmy sú prínosom pre celú spoločnosť a že prínos vedy je dôležitý pre ochranu prírody, ako aj pre celú spoločnosť. A zase podľa slovenskej populácie je pre úspech v živote dôležitejšie vedieť sa držať späť a nevyčnievať.