28.05.2013

Spoločnosť Bayer dokumentuje svoju ekonomickú, sociálnu a ekologickú výkonnosť

Generálny riaditeľ spoločnosti Bayer, Dekkers: „Inovácia a udržateľnosť sú hnacím motorom nášho úspechu“. Integrované podávanie správ od roku 2014.

Leverkusen, máj 2013 – Spoločnosť Bayer práve vydala svoju správu o udržateľnom rozvoji za rok 2012. Správa obsahujúca 72 strán, ktorá bola publikovaná v nemčine a angličtine, podrobne dokumentuje výkonnosť spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Jej šesť kapitol – Otázky stratégie a zamerania, Manažment a správa spoločnosti, Inovácia a dohľad nad produktmi, Zamestnanci, Ekológia a Spoločenská zaangažovanosť – ilustruje, ako skupina spája komerčný úspech s plnením spoločenských požiadaviek. On-line verzia správy je spolu s doplňujúcimi informáciami dostupná na adrese www.sustainability2012.bayer.com

„Inovácia a udržateľnosť sú hnacím motorom nášho úspechu,“ hovorí Dr. Marijn Dekkers, predseda správnej rady spoločnosti Bayer AG. „Udržateľnosť je pevne zakotvená v našej kľúčovej obchodnej činnosti a je určujúcim prvkom našej firemnej stratégie.“ Dekkers dodáva: „Naša misia s názvom Bayer: Veda pre lepší život, zahŕňa záväzok pomáhať zlepšovať životy ľudí. Chceme to robiť pomocou inovačných produktov, zodpovednej firemnej politiky a výrobných procesov chrániacich zdroje. Veď v konečnom dôsledku sú otázky „čo“ a „ako“ tými základnými otázkami pre udržateľný úspech. Tento rok oslavujeme 150. výročie založenia spoločnosti, čo potvrdzuje skutočnosť, že udržateľná činnosť je nevyhnutnou súčasťou receptu na úspech spoločnosti Bayer.“

Najvyššia úroveň podávania správ „A+“ a integrované podávanie správ od roku 2014

Spoločnosť Bayer prispôsobuje svoje podávanie správ medzinárodným normám obsiahnutých v iniciatívach OSN s názvami Global Compact (Globálna súdržnosť) a Global Reporting Initiative (GRI, Iniciatíva pre globálne podávanie správ). Iniciatíva GRI priradila správe o udržateľnom vývoji za rok 2012 úroveň podávania správ „A+“, teda najvyššiu možnú. Správu preskúmali aj audítori spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Od roku 2014, t. j. po prvýkrát za vykazovací rok 2013, spojí spoločnosť Bayer ako jedna z prvých spoločností indexu DAX svoju výročnú finančnú správu a správu o udržateľnosti do spoločnej výročnej správy. Spoločnosť takýmto spôsobom zdôrazní význam udržateľnosti pre svoju kľúčovú činnosť aj prostredníctvom svojho podávania správ.

Výsledky v oblasti udržateľnosti v rámci zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva a vyspelých technologických materiálov

V oblasti zdravotnej starostlivosti je snahou spoločnosti Bayer, zameranej na udržateľnosť, umožniť čoraz väčšiemu počtu ľudí získať prístup k liekom. Spoločnosť napríklad v roku 2012 rozšírila svoju spoluprácu s americkou organizáciou USAID, ktorá poskytuje štátnu pomoc, a spustila iniciatívu bezpečnej antikoncepcie v subsaharskej Afrike. Antikoncepčné tabletky sa od roku 2012 ponúkajú za zníženú cenu v Rwande i v Etiópii, Tanzánii a Ugande. Do roku 2014 pribudne ďalších sedem krajín.

V oblasti poľnohospodárstva prijala spoločnosť Bayer komplexný päťbodový plán s cieľom napomôcť potravinovej bezpečnosti. Spoločnosť sa popri inovačných a integrovaných riešeniach, ktoré spájajú osivá s chemickou a biologickou ochranou plodín, snaží podporovať poľnohospodárov pri budovaní know-how, pri zvyšovaní poľnohospodárskej produktivity, posilňovaní zdravia plodín a zriaďovaní partnerstiev v poľnohospodárskom sektore. Spoločnosť chce byť takto predovšetkým schopná flexibilne reagovať na rôznorodé výrobné podmienky a zvyšujúce sa očakávania zákazníkov.

V oblasti vyspelých technologických materiálov umožňuje program spoločnosti Bayer s názvom EcoCommercial Building (ECB) prístup ku komplexným odborným znalostiam na účely zavádzania koncepcií energeticky efektívnych budov, ktoré sú prispôsobené regionálnym požiadavkám. Do konca roka 2012 sa v rámci iniciatívy na udržateľnú výstavbu so zameraním na komerčné budovy v spolupráci s 82 sieťovými partnermi z celého sektora stavebníctva zriadilo sedem centier výnimočnosti. Administratívna budova spoločnosti Bayer v indickom meste Greater Noida, ktorá bola postavená podľa normy ECB, získala od organizácie U. S. Green Building Council platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), keď dosiahla najvyšší počet bodov v histórii.

Význam udržateľných obchodných postupov pre zúčastnené strany

Finančný trh pripisuje veľkú hodnotu obchodným činnostiam, ktoré sú prispôsobené udržateľnosti. „Zanedbávanie udržateľnosti poškodí imidž spoločnosti na kapitálovom trhu,“ uvádza Gunnar Friede, vyšší manažér fondov v spoločnosti DWS Investments, vysvetľujúc perspektívu investorov. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bola spoločnosť Bayer v roku 2012 zaradená v relevantných indexoch udržateľnosti, akými sú európsky a svetový index udržateľnosti Dow Jones a index FTSE4Good, medzi vedúce medzinárodné spoločnosti vo svojom sektore. Zároveň bola opäť zaradená do indexov Carbon Disclosure a Carbon Performance Leadership s dosiahnutím najlepších možných hodnotení.

Hlavné aspekty udržateľnosti, ktoré sú súčasťou politiky spoločnosti voči zamestnancom, nezahŕňajú len systémy sociálnej ochrany a nepretržité ponuky vzdelávania a rozvoja talentov, ale aj rôznorodosť a možnosť, aby sa zamestnanci podieľali na úspechu spoločnosti. Počas hodnoteného roka bol v spoločnosti Bayer podiel žien v riadiacich funkciách 23 percent – snahou spoločnosti je zvýšiť do roku 2015 podiel manažérok na 30 percent. V roku 2012 sa zamestnancom vyplatilo celkovo viac než 700 miliónov eur vo forme nepovinných jednorazových príspevkov, ktoré sa odvíjali od úspechu spoločnosti. Spoločnosť Bayer pokračovala v pozitívnom trende v oblasti bezpečnosti pri práci. V hodnotenom roku bola frekvencia úrazov na najnižšej úrovni za takmer 15-ročné obdobie.

Spoločnosť Bayer od svojich dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať určité etické, spoločenské a ekologické normy, ktoré sú sformulované v jej Kódexe správania dodávateľov. V roku 2012 spoločnosť opäť kontrolovala jeho dodržiavanie pomocou hodnotení a auditov. Tieto kontrolné opatrenia sa zatiaľ vzťahujú na viac než polovicu objemu obstarávania z nečlenských štátov OECD a približne štvrtinu celého objemu obstarávania. Do roku 2015 by mal podiel hodnotených dodávateľov predstavovať najmenej 75 percent celkového objemu obstarávania skupiny. V hodnotenom roku spoločnosť Bayer počas svojho prvého celosvetového dňa dodávateľov potvrdila dôležitým dodávateľom svoje vlastné očakávania týkajúce sa udržateľnosti. Skupina bola zároveň jedným zo zakladateľov iniciatívy „Spolu za udržateľnosť“, ktorej úlohou je napríklad presadzovať vykonávanie dodávateľských auditov podľa harmonizovaných jednotných noriem a výmenu správ o auditoch prostredníctvom spoločnej platformy.

Napriek nárastu objemu produkcie sa v spoločnosti Bayer v roku 2012 ekologické parametre, súvisiace so spotrebou materiálov a energie, emisiami do vzduchu a generovaným odpadom, v mnohých prípadoch zlepšili.

Aj v oblasti spoločenskej zaangažovanosti chce spoločnosť Bayer plniť svoj záväzok byť zodpovednou spoločnosťou. V roku 2012 poskytla skupina Bayer finančné prostriedky vo výške približne 50 miliónov eur na účely neziskového sponzorovania aktivít v oblasti vzdelávania a výskumu, zdravotných a sociálnych potrieb, rekreácie, športovania mládeže a postihnutých osôb a kultúry.

Poznámka